از چشم‌انداز تا انتزاع

از چشم‌انداز تا انتزاع

از چشم‌انداز تا انتزاع 2000 1333 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:
در تاریخ ٢ مرداد ماه ١٣٩٨ ، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان،
از چشم‌انداز تا انتزاع “نمایش و بررسی عکس‌های محمدرضا مهزاد” را با حضور محمدرضا مهزاد و محمد شمخانی در نگارستان امام خمینى ره برگزار کرد.

در ابتداى این نشست مجموعه اى از عکس هاى محمد رضا مهرزاد از آنالوگ تا دیجیتال با موضوع مردم نگارى و طبیعت به نمایش گذاشته شد، سپس محمد شمخانى گفت: طبیعت، گمشده ى آقاى مهرزاد هست اما در برخورد با موضوعِ طبیعت که پر از آرایه هاى فیگوراتیو پیکر نماست، مهرزاد به انتزاع گرایش دارد و تنها یک نگاه توصیفى براى ثبت منظره نداشته و بیشتر به جنبه هاى ادراکى طبیعت توجه داشته است.
عکاسى در پى فاصله گرفتن از ذات گرایى، مرزهاى خود را با هنرهاى دیگر مخدوش مى کند و دو عامل اصلى که به آن اضافه مى شود، یکى بحث نقاشى مدرن و دیگرى بحث شعر است که عکس هاى مهرزاد گاهى پهلو به فحواى شعر مى زند و گاهى به نقاشى مدرن کشیده مى شود.
محمد شمخانى در پاسخ به سؤال انتزاع چیست؟ گفت: انتزاع کشف امر نامرئى در امر مرئى ست و از قول کازیمیر مالویچ، انتزاع : حساسیت نسبت به غیاب شىء است.
یونگ، هنر انتزاعى را هنرى درونگرا
مى داند که در حقیقت محصول بیم یا ترس هنرمند از جهان خارج است.
گرایش به هنر انتزاعى، جستجوى معنایى است که از هنر رخت بربسته و هنر انتزاع
غیاب معنویت را جبران مى کند و همچنین در اصالت این هنر، اولویت با نگاه بیننده
است.