اولین نمایشگاه “عکس تئاتر” کانون عکس اصفهان

اولین نمایشگاه “عکس تئاتر” کانون عکس اصفهان

اولین نمایشگاه “عکس تئاتر” کانون عکس اصفهان 532 745 کانون عکس اصفهان

افتتاح اولین نمایشگاه عکس تئاتر کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

با همت و تلاش هیئت مدیره و اعضای کانون عکس اصفهان، اولین نمایشگاه عکس تئاتر کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه پیش رو حاصل تمرین و ممارست و خلاقیت اعضایی است که با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های متعدد آموزشی توسط اساتید مجرب مختلف در طول سال، در مسیر هنر عکاسی مورد هدایت و حمایت قرار گرفته‌اند.
انتخاب و گزینش عکس های نمایشگاه پیش رو توسط آقای بابک حقی در تاریخ
ده خردادماه نود هشت و از میان عکس های ارسالی اعضا در طی برنامه های عکاسی تئاتر صورت گرفته است.

امید است که انعکاس این نگاه‌ها و ثبت‌ها دریچه‌ای رو به آینده‌ای روشن و خلاق در هنر عکاسی، برای اعضای کانون عکس اصفهان نمایان سازد.

گشایش جمعه ۴ مرداد ۹۸ ساعت ۱۶ گالری نگرش

ادامه تا  ۱۶ مرداد ۹۸

گالری نگرش:

خیابان خاقانی _کوچه شماره ٣٠ _ پلاک ۴١۴
ساعت بازدید ۱۶تا ٢٢

#کارگروه جشنواره ونمایشگاه کانون عکس اصفهان

@isfpc_farakhan
@iasfahanphotoclub