کتاب “دومین اول شخصِ مفرد”

کتاب “دومین اول شخصِ مفرد”

کتاب “دومین اول شخصِ مفرد” 532 745 کانون عکس اصفهان

متن پشت جلد:
عکس‌ها راویانِ جهانند، قصه‌گوهایی خاموش که هر بیننده‌ی عکس می‌تواند دستِ‌کم صدای یکی از قصه‌های نهفته‌ی هر عکس باشد. عکس‌ها گزارشگرانِ وقایع زندگیِ انسان‌هایند، زندگی‌هایی هستی‌یافته با موضوع و قصه و روایت، عکس‌هایی که در قیدِ مضمونِ واقعیِ خود نمی‌مانند و در ذهن و خیالِ هر بیننده داستانی تازه ساز می‌کنند، حقیقتی نو.
کتابی که در دست دارید، “دومین اول شخصِ مفرد”، ۱۱۰ عکس دارد در ۱۰۱ موضوع که نگارنده ۱۰۱ قصه از آن‌ها را بَر خوانده و گمان کرده که با زبانِ عامیانه و از زاویه‌ی دیدِ اول شخصِ مفرد، تعریف کردنِ آن‌ها به سلیقه‌ی او، به عکس‌ها و به صدایی که از آن‌ها می‌شنود، و به زندگیِ روزمرّه‌ی آب‌وخاکی که در آنیم، می‌آید.
یوریک کریم مسیحی