گزارش برنامه عکاسى در شهر رویاها

گزارش برنامه عکاسى در شهر رویاها

گزارش برنامه عکاسى در شهر رویاها کانون عکس اصفهان

عکاسى در شهر رویاها

کارگاه این هفته کانون عکس انجمن سینمایى جوانان با همکارى شرکت توسعه مجتمع هاى گردشگرى،سیاحتى و ورزشى سپاهان اصفهان در شهر رویاها برگزار شد.اعضا با حضور در این مکان تفریحى علاوه بر عکاسى از این مکان توانستند به صورت رایگان از وسایل وامکانات آن استفاده کنند.این کارگاه با حضور ٣٢نفر از اعضادر تاریخ ١٣اردیبهشت ٩٧ از ساعت ۴بعدازظهر شروع شد .با هواى این روزهاى اصفهان وریزش باران بهارى به خاطر وجود مکان هاى سرپوشیده با امکانات تفریحى همه مى توانند از این مکان استفاده کنند.شهر رویاها یکى از بزرگترین وپیشرفته ترین پارک بازیهاى خاوره میانه است که می تواند میزبان خوبى براى اوقات فراغت باشد.این کارگاه ساعت ٩:٣٠ شب به پایان رسید.

کارگاه این هفته کانون عکس انجمن سینمایى جوانان با همکارى شرکت توسعه مجتمع هاى گردشگرى،سیاحتى و ورزشى سپاهان اصفهان در شهر رویاها برگزار شد.اعضا با حضور در این مکان تفریحى علاوه بر عکاسى از این مکان توانستند به صورت رایگان از وسایل وامکانات آن استفاده کنند.این کارگاه با حضور ٣٢نفر از اعضادر تاریخ ١٣اردیبهشت ٩٧ از ساعت ۴بعدازظهر شروع شد .با هواى این روزهاى اصفهان وریزش باران بهارى به خاطر وجود مکان هاى سرپوشیده با امکانات تفریحى همه مى توانند از این مکان استفاده کنند.شهر رویاها یکى از بزرگترین وپیشرفته ترین پارک بازیهاى خاوره میانه است که می تواند میزبان خوبى براى اوقات فراغت باشد.این کارگاه ساعت ٩:٣٠ شب به پایان رسید.