گزارش تصویری نشست بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز

گزارش تصویری نشست بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز

گزارش تصویری نشست بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز 2000 1333 کانون عکس اصفهان

عکس: نوشین مقدم