گزارش تصویری کارگاه آشنایی با تجهیزات استودیویی با حضور مهران خدابخشی

گزارش تصویری کارگاه آشنایی با تجهیزات استودیویی با حضور مهران خدابخشی

گزارش تصویری کارگاه آشنایی با تجهیزات استودیویی با حضور مهران خدابخشی 2000 1333 کانون عکس اصفهان

فیلم کارگاه به زودی در کانال های کانون عکس اصفهان بارگذاری خواهد شد.

عکس: نوشین مقدم، نگار الفت‌نیا