گزارش نشست عکس‌هایی برای آینده

گزارش نشست عکس‌هایی برای آینده

گزارش نشست عکس‌هایی برای آینده 2000 1333 کانون عکس اصفهان

عکس: احمدرضا طاهری، فرزانه عبدی‌نیان