گزارش نشست فتومونتاژ؛ پیدایش، چیستی و چرایی تا امروز با حضور شهرام احمدزاده

گزارش نشست فتومونتاژ؛ پیدایش، چیستی و چرایی تا امروز با حضور شهرام احمدزاده

گزارش نشست فتومونتاژ؛ پیدایش، چیستی و چرایی تا امروز با حضور شهرام احمدزاده 1000 667 کانون عکس اصفهان

عکس: فرزانه عبدی نیان