گزارش نشست نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه

گزارش نشست نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه

گزارش نشست نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه 1000 667 کانون عکس اصفهان

عکس: نوشین مقدم، کوثر کیانی