گزارش نشست نقد و بررسی نمایشگاه عکس کوچه های هفت پیچ

گزارش نشست نقد و بررسی نمایشگاه عکس کوچه های هفت پیچ

گزارش نشست نقد و بررسی نمایشگاه عکس کوچه های هفت پیچ 2000 1333 کانون عکس اصفهان

تهیه شده درکارگروه سمعی بصری کانون عکس اصفهان

عکس: فرزانه عبدی نیان

صوت: احمدرضا طاهری