گزارش نشست چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی سیاسی ایران

گزارش نشست چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی سیاسی ایران

گزارش نشست چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی سیاسی ایران 1000 667 کانون عکس اصفهان

در روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۹۸ کانون عکس اصفهان در روایت دوم با عنوان «چرخش فیزیک-متافیزیک در تاریخ فرهنگی سیاسی ایران» از فصل اول خود (خوانش عکس) میزبان حامد کیا بود.
حامد کیا پس از طرح پرسش هایی بنیادین در باب چیستی، کارکرد و نقش عکس به ارائه تعاریفی ساده از فیزیک و متافیزیک در چارچوب منطق صحبت های خود پرداخت. کیا همچنین به وجود نظام روابط در عکس اشاره کرد. وی گفت عکاسی حاصل نظام اجتماعی است و خوانش عکس در بستر نوع مصرف و روح زمانه اش تعریف می¬شود. بنابراین خوانش عکس در زمان حال متفاوت از ده سال گذشته است در نتیجه فضا و زمان نقش به سزایی در نحوه خوانش عکس¬ها دارند.
حامد کیا در ادامه با نمایش عکس¬های متفاوت از زمان قاجار تا به امروز به تفاوت نقش عکس در زمان¬های مختلف پرداخت. میهمان کانون بدین شکل و با استفاده از تعاریف، مثال¬ها و عکس¬های نمایش داده شده در پایان نشست توانست به پرسش¬های مطرح شده در ابتدای جلسه پاسخ دهد.

عکس: مهسا کافیان