کارگاه چهار روزه خلق و بیان عکاسانه

کارگاه چهار روزه خلق و بیان عکاسانه

کارگاه چهار روزه خلق و بیان عکاسانه 1536 1920 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمایی جوانان اصفهان با همکاری موسسه فرهنگی هنری هفت هنر نیاکان پارسی برگزار می کند:

کارگاه چهار روزه نظری-عملی

٫خَلق و بیانِ عکاسانه٫
مهرداد افسری

پنجم تا هشتم بهمن ماه هزار و چهارصد

جهت ثبت نام عدد ۱ را به شماره ۰۹۱۳۳۶۰۹۴۸۴ ارسال نمایید.