سلسله نشست هاى نقد عکس

سلسله نشست هاى نقد عکس

سلسله نشست هاى نقد عکس 1080 719 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:
در تاریخ ١٢تیر ماه ١٣٩٨ ، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان سلسله نشست هاى نقد عکس ( جلسه چهارم) را با نقد عکس توسط اعضا، در نگارستان امام خمینى ره برگزار کرد.

در ابتداى نشست از محمدرضا مؤمنى دعوت شد با حضور خود، اعضاى کانون را راهنمایى و همراهى کنند.
سپس چند نفر بصورت داوطلب براى نقد عکس انتخاب شدند.
همچنین کسانى که عکس هاى خود را فرستاده بودند نیز در نقد، مشارکت داشتند.
بعد از به نمایش گذاشتن مجموعه عکسِ یکى از اعضاى کانون و نقد آن، محمدرضا مؤمنى اشاره کرد:
ما سعى مى کنیم همه چیز را آنگونه که میل ماست، تبدیل به چیزى ماوراى آنچه هست کنیم و با نقدهاى خوب عکاس را فریب دهیم.
در بررسى عکس باید منطقى برخورد کرد.
مؤمنى در رابطه با عکاسى گفت:
عکاس باید فکر شده کار کند و بر مبناى ذهنیت خود، سناریویى بچیند تا مخاطب نسبت به عناصر موجود در عکس تحت تأثیر قرار بگیرد.
نقد عکس توسط اعضا، فرصتى بود، دوستانه و آگاهانه در جهت ارتقاء هنر عکاسى اعضاى کانون عکس جوانان اصفهان .