امید نا امیدان!

امید نا امیدان!

امید نا امیدان! کانون عکس اصفهان

حامد قصری/گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:

محمد حسین دهقانیان ۱۸ سال دارد.و چند سالی است که عکاسی می کند.عکاسی برایش جدی است و سختی های عکاسی مستند را بارها و بارها به جان خریده است.زلزله اخیر او را به کرمانشاه کشاند و تجربه تلخ این رخداد طبیعی را هم از سر گذراند.عکس های تاثیرگذار دهقانیان که با جسارت و تسلط و دور از احساس لحظه ای در موقعیت با ابژه ها گرفته شده است دارای روایت مردمانی است که همه چیز خود را از سرگذرانده اند.عکاس پس از حادثه را عرضه می کند.برخی از شخصیت ها رو به دوربین آخرین شرایط خود را بازگو می کنند و برخی هم بی توجه به دنیای اطرافشان حرمان از دست دادان تمام هستی خود را دارند.اوج عکس های این مجموعه مردی است نشسته بر صندلی که به کوچه و محله و خانه خود نظاره می کند.در پس ذهن مرد با آن ارامشی که نشسته است حسی از تضاد است تضادی بین ماندن در شرایط سخت امروز و یا دل به فرداها بستن.

پایان بندی این مجموعه هم دختر عروسک به دست با لبی خندان در کنار تنها نیمکت مدرسه خود است که نشان از امید و زندگی و حرکت می دهد.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352196,352197,352198,352199,352200,352201,352202,352203,352204,352205,352206″ column_number=”4″ grayscale=”no” hover_icon=”magnifier” images_space=”gallery_with_space”]