خوانش عکس ها

گزارش جلسه کشف امکانات بی شمار واقعیت

خوانش عکس ها

خوانش عکس ها 745 745 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/ فاطمه شاهی: در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ ، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان، فصل اول (خوانش عکس ها) روایت اول ( کشف امکانات بیشمار واقعیت) را با حضور هوفر حقیقی، در نگارستان امام خمینى (ره) مورد بررسى قرار داد. وی مباحث گفتارى خود را با ارائه مجموعه عکس های فردی و صحبت در حیطه پدیدارشناسی و عکاسی بیان داشت.

مجموعه ها
۱. در یک مکان امن
۲. شعر شرح شهر
۳. بازتاب
۴. درب های بر حقیقی
۵. جایی روی بام
۶. زمان لرزه
۷. مجموعه (RGB)
۸. آرامش مداربسته
۹. جغرافیای انقضاء

تفاوت پدیده شناسی و پدیدار شناسی؛ پدیده شناسی علمیست به نام فیزیک، که تنها یک پدیده داریم و در حالی که در پدیدارشناسی ما یک پدیده ای داریم با نگرش های گوناگون برای مثال آبشار یک پدیده است ولی اینکه ما چگونه به آن نگاه می کنیم یا اینکه آن آبشار چگونه خود را نمایان می کند وارد مرحله پدیدارشناسی میشود.
دو واژه مهمی که در پدیدار شناسی به آن اشاره داریم نمود و هستی نام دارد که همه چیز در جهان یک هستی و نمودهایی دارد. برای مثال یک مکعب سه جنبه داره :
۱. وجه (وجه هر مکعب یک مربع) مکعب وجه های گوناگونی دارد و هر کدام یک مربع است
۲. جنبه(شکل های مختلف ) تحت هر زاویه ای به آن نگاه کنیم به شکل گوناگون مشاهده می شود برای مثال ذوزنقه و…
۳. نما (عرضه ی زمان بند جنبه) در شب وجه هایی از آن خاموش است و قابل رویت نیست
پدیدار شناسی مکعب را به تمام اشیاء، ابعاد و چیزایی که در جهان وجود دارند تعمیم می دهد و این گونه بیان می¬دارد که ما در مواجه با هر انسان به نخستین بعدی که توجه می کنیم وجه، بعد جنبه و سپس نمای آن است ولی بحثی که مطرح است مکعب یک هستی دارد که همیشه مکعب است و هستی آن همواره ثابت باقی می ماند.
نمود یعنی اگر این مکعب را در جنبه یا نمای خاص تماشا کنیم چیزی که وجود دارد مکعب است ولی چیزی که قابل رویت باشد مکعب نیست. در واقع هر پدیده ای در جهان دارای هستیست که نمود های گوناگون خود را به ما عرضه میدارد و با حرکت در اطراف آن پدیده اتفاقی که حاضر است غایب میشود و برعکس و پدیدارشناسی بیان دارد که کل جهان هستی با چنین رویکردی عمل می کند، و همواره پدیده ها برای ما بخش غایبی دارند….
وی در بحث خوانش عکس ها بیان داشت؛ تصاویر عکاسانه مسائل زیادی را به قیاس می رسانند و تنها یک امکان از واقعیت را نشان می دهند. عکس ها می توانند در بسترهای گوناگون، معانی متفاوتی را بیان کنند و در واقع این بسترها هستند که دیدگاه ما را نسبت به موضوع تغییر می دهند.