عکاسى از مسجد لنبان در کانون عکس اصفهان

عکاسى از مسجد لنبان در کانون عکس اصفهان

عکاسى از مسجد لنبان در کانون عکس اصفهان 150 150 کانون عکس اصفهان

عکاسى خیابانى در کانون عکس اصفهان

در راستاى ثبت اماکن و بناهاى اصفهان امروز ،کانون عکس اصفهان کارگاه این هفته عکاسى شهرى را به عکاسى خیابانى اختصاص داد.مسجد لنبان یکى از آثار دوره صفوى است که در محله قدیمى لنبان واقع شده است و مى تواند مکان خوبى براى عکاسان مشتاق در جهت ثبت اصفهان باشد.این کارگاه عکاسى در تاریخ ٢٨اردیبهشت ماه ٩٧با حضور ٣٨ نفر از اعضا از مسجد لنبان واقع در خیابان لنبان آغاز شدو با پرسه زنى در مسیر خیابان شهید بهشتى وخیابان کاشانى ادامه پیدا کرد و اعضا توانستند در مسیر پیاده روى از اماکن آنجا عکاسى کنند.پس از آن اعضا به سمت میدان نقش جهان رفتند و در انجا به عکاسى پرداختند.این کارگاه ساعت ١٧شروع و در ساعت ٢٠پایان یافت.