اردوی عکس نوشته در میدان نقش جهان

اردوی عکس نوشته در میدان نقش جهان

اردوی عکس نوشته در میدان نقش جهان کانون عکس اصفهان

اردوی عکس نوشته در روز جمعه ۲۴ فروردین ماه
از ساعت ١٠:٣٠ تا ١٢:٣٠ با حضور خانم غزل برهانی با همکاری شقایق سالم و مرجان ترکیان و افسانه غلافگر در میدان نقش جهان برگزار شد.
ابتدا برای اشنایی بیشتر تک به تک اسامی به همراه سن بچه ها و رشته هنری که به آن می‌پرداختند بیان شد و سپس خانم برهانی توضیحاتی راجع به هنر و هنرمندی دادند و با همکاری بچه‌ها به تعریف واحدی رسیدند.
بچه ها تک به تک بیان کردند که چه چیزی از بهار و تغییراتش را حس کردند و دیدند و سپس راجع به عکاسی و حواس پنج گانه صبحت‌هایی شد که چه ارتباطی حواس شنوایی، بینایی و لامسه با عکاسی دارند.
برای برگشت نشاط بچه ها و اشنایی هرچه بیشتر یک بازی در نظر گرفته شد و در محیط باز میدان نقش جهان انجام شد.
بعد ازانجام بازی باز کمی راجع به عکس و نوشتن صحبت انجام شد و قرار شد هرکس به مدت ۳۰ دقیقه درفضای باز میدان قدم بزند و هرچیزی که دررابطه با بهار نظرش را جلب کرد عکاسی کند.
بعدازگرفتن عکس ها شروع به نوشتن راجع به یک عکسی که بیشتر دوست داشتند کردند
و پس از نشان دادن عکسشان به تمامی بچه ها مربی‌ها متنشان را برایمان خواندند.
در اخر عکس دسته جمعی گرفته شد و همچنین عکس تکی از هرکدام از بچه‌ها نیز ثبت شد.
تمامی گزارشات تصویری این اردو توسط مرتضی شهشهانی گرفته شد.
با مشورت اعضا کارگروه به نتیجه رسیدیم که عیدی کوچکی به بچه ها داده شود و تصمیم بر این شد که
عکس دسته جمعی و عکس های فردی چاپ شوند و برای بچه ها ارسال شود.


 photo_2018-04-18_16-45-58 photo_2018-04-18_16-45-53photo_2018-04-18_16-45-48photo_2018-04-18_16-45-41photo_2018-04-18_16-45-36photo_2018-04-18_16-39-07photo_2018-04-18_16-45-24photo_2018-04-18_16-45-28photo_2018-04-18_16-45-33photo_2018-04-18_17-10-05