فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی

فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی

فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی 514 720 کانون عکس اصفهان

فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان جهت تسریع و تسهیل در ارتقا و تغییر نوع عضویت اعضای موقت و ایجاد بستری در جهت حضور و مشارکت در تصمیم گیری ها و امور کانون، طی فراخوان از اعضای کانون با عضویت موقت دعوت می گردد، مطابق شرایط زیر نسبت به ارسال آثار خود به تلگرام کانون با شماره ۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵ تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲ اقدام نمایند.
شرایط ارسال آثار:
_ ارسال ۱۰ فریم از آثار
_ آثار فاقد لوگو، واترمارک، امضا یا نوشته باشد.
_ ارسال آقار با فایل اصلی الزامی است.