نگاهی به نمایشگاه عکس‌های ایزابل اشراقی

نگاهی به نمایشگاه عکس‌های ایزابل اشراقی

نگاهی به نمایشگاه عکس‌های ایزابل اشراقی کانون عکس اصفهان

نگاهی به نمایشگاه عکس‌های ایزابل اشراقی

زهره حق‌شناس/گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:

چندی است  که ایزابل اشراقی  نمایشگاهی را تحت عنوان « بازگشت به ریشه‌ها»  در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته است. با پیش زمینه ای که از نام نمایشگاه ایجاد می شود،انتظار گشت‌ وگذار درپیداکردن زیربناهای فرهنگی اصفهان در ذهن مجسم می‌گردد.در ورودی نمایشگاه عکس‌هایی از یادگاری‌های خانوادگی دیده می‌شود.

در کل این نمایشگاه را می‌توان متشکل از سه قسمت متفاوت دانست که با رشته‌های نازک به هم ربط پیدا می‌کنند.

قسمت اول در مورد نوع لباس و رفتارهای اجتماعی مردم است که همراه با انعکاس زیبایی رودخانه زاینده‌رود و با نشان دادن تردد مردم ازکنارآن، حاکی از شکوفایی اصفهان درزمان عکاسی است.

قسمت دوم از روابط اجتماعی زنان است که البته ویژگی خاصی که مربوط به اصفهان باشد، دیده نمی‌شود.

قسمت سوم عکس‌هایی از آگهی‌های ترحیم نصب‌شده بر روی دیوارهاست.به نظر می‌رسد آوردن این عکس‌ها در پایان نمایشگاه حاکی از این باشد که پایان حیات ونمادهاوریشه ها به اینجا ختم می‌شود و بیان ریشه هاونگهداری آن‌ها در موزه هاوبه عهده نسل‌های آینده خواهد بود. درنهایت این نمایشگاه در نمایش ریشه‌های پدری و فرهنگی موفق عمل‌نکرده است و احتیاج به کاوش عمیق‌تری در فرهنگ این شهر دارد.