“خلاقیت در عکاسى”

“خلاقیت در عکاسى”

“خلاقیت در عکاسى” 2000 1333 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:
در تاریخ ٢۶ تیر ماه ١٣٩٨ ، کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان “خلاقیت در عکاسى” را با حضور محمدرضا چایفروش، در نگارستان امام خمینى ره برگزار کرد.
محمدرضا چایفروش در ابتدا دو تعریف از عکاسى را بیان کرد:
عکاسى تشکیل شده است از لحظه هاى بیرونى اتفاق افتاده و عکاسى
تشکیل شده است از لحظه هاى درونى اتفاق نیفتاده؛
او گفت: در پى جنبش هایى، عکاسى خلاق بوجود آمد.
اواسط قرن نوزدهم جنبشِ پیکتوریالیسم به دنبال انتشار مقاله ای از پیتر هنری امرسون در سال ۱۸۶۶ با عنوان «عکاسی، هنری پیکتوریال» اتفاق افتاد. امرسون، در این مقاله با مورد بحث قرار دادن شباهت عکاسی با نقاشی، از مشروعیت هنری عکاسی دفاع نمود.دستکاری در عکس ها در جهت بیان ویژگی خلاقانه، نقش مهمی را در عکاسی پیکتوریال ایفاء می نماید.
سپس در پایان قرن نوزدهم زمانى که عکاسان مى خواستند به خودشان موقعیت هنرى بالاترى بدهند، عناصرى را که
مى توانستند به عکاسى، خصوصیتى زیبا شناختى ببخشند، از نقاشان سمبولیسم وام گرفتند؛ نخست با وهم سازى تصویر به جاى وضوح و همچنین با وام گرفتن مضموم هاى سمبولیسمى نظیر عشق و مرگ و طبیعت.
و جنبش سورئالیسم و جنبش پست مدرن که در آن من به عنوان عکاسِ خلاق مى خواهم بر علیه سنت هایى که همیشه مى دیدم، قیام کنم. نگاه پست مدرن نگاهى ، مفهومى، دغدغه مند و تکنیکال است.
چایفروش در ادامه عکاسى در هنر معاصر را تعریف کرد: عکاسى به هیچ عنوان قرار نبود که در قوانین دست و پاگیر خود محدود باشد و زمینه هاى خلاقیت خود را گسترش نبخشد.پندارِ سنتى بر این بود که عکاس حق دارد تنها بر اساس قوانین خودش تصویر تولید کند ولى این فرض امروز دیگر محلى از اعراب ندارد.
هنرمندان بسیارى از توانمندى هاى عکاسى استفاده کردند تا به شیوه هاى نوین و غیر متعارف با مخاطب سخن بگویند مانند ژیلبرت گارسن عکاس فرانسوى.
محمدرضا چایفروش در توضیح خلاقیت در عکاسى گفت: خلاقیت در عکاسى یک فرایند ذهنى ست که برداشت، نگاه و ادراک شخصى هنرمند را در بر مى گیرد.
انسان خلاق همیشه در پى کشف
رابطه ها، ابداع و تولید اثرى است که برگرفته از استعداد و اندیشه هاى درونى و ذاتى اوست.
خلق کردن همیشه مترادف با ابداع و نوآورى ست. خلاقیت رویکردى ست که مى تواند همه ى گرایش هاى هنرى از جمله عکاسى را هم در بر بگیرد.
خلاقیت در عکاسى به یک سبک هنرى محدود نمى شود و رویکردى ست که مى تواند همه ى دسته بندى هاى عکاسى را در بر بگیرد.
او در آخر گفت: خلاقیت مى تواند در شکل هاى مختلف بیانى و تکنیکى بررسى شود، مانند تکنیک هاى حین عکاسى ، تکنیک هاى پس از عکاسى، بهره گیرى از عناصر و روش هاى زیبا شناسى ، تأثیر و نگاه عکاسان و رجوع به روش هاى هنرى.