کارگاه دو روزه شناخت بنیادی ویرایش و پس تولید عکس برگزار شد

کارگاه دو روزه شناخت بنیادی ویرایش و پس تولید عکس برگزار شد

کارگاه دو روزه شناخت بنیادی ویرایش و پس تولید عکس برگزار شد 150 150 کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان
کارگاه دو روزه شناخت بنیادی ویرایش و پس تولید عکس را با حضور سید مرتضى شهشهانى در تاریخ ۴ و ۵ اردیبهشت ماه ٩٨
در خانه مشروطه برگزار کرد.

مباحث ارائه شده شامل:

– روش فکر کردن در رابطه با ادیت عکس
-مراحل تفکر برای ادیت عکس از ثبت عکس تا نرم افزار
-انواع و اقسام تضاد ها
-از تضاد مفهومی تا تضاد های بصری
-تضاد های بصری مثل تضاد نوری، رنگی، بافت و وضوح
-تفاوت میان edit و develop

شهشهانى همچنین به بررسى بنیان رنگ در فوتوشاپ و تمایز میان RGB و HSL و بررسی اجاستمنت های levels و hue saturation پرداخت.