اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی

اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی

اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می کند
نشست آموزشی اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی با حضور
ایمان شفیعا
چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
خیایان باغ گلدسته کتابخانه مرکزی اصفهان
برای ثبت نام مشخصات خود را به ۰۹۱۳۵۴۶۷۶۴۶ ارسال نمایید .